giao thức đào bitcoin

Đào bitcoin thì nó hoạt động như thế nào?

Các giao thức bitcoin sẽ điều chỉnh độ khó của việc đào bitcoin mỗi 2016 khối hay mỗi hai tuần một lần. Độ khó phụ thuộc vào tình hình lúc